26_20211120_125930.png

Opatření COVID-19 od 22.11.2021

Informace o opatřeních přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterými je podmíněna účast na trénincích, zápasech nebo turnajích.

Aktuální od 22.11.2021 platná opatření - COVID-19

  • TRÉNINKY Tréninku se nesmí zúčastnit osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19. Účastník tréninku NEMUSÍ prokazovat bezinfekčnost na covid-19. FbK Kobylisy vede pouze seznam obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon) prostřednictvím modulu docházky aplikace Členská sekce. Tréninky jsou totiž spolkovou pravidelnou akcí neměnného kolektivu pořádanou TJ Kobylisy (Část I., odst. 14, písm. b) odrážka ii) a písm. d) nařízení Ministerstva zdravotnictví vydaného jako Příloha Usnesení vlády České republiky č. 1037 ze dne 19. listopadu 2021).
  • ZÁPASY - TURNAJE - Zápasu nebo turnaje se nesmí zúčastnit osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19. Účastník zápasu nebo turnaje MUSÍ prokazovat vedoucímu družstva splnění stanovených podmínek, neboť se jedná o nepravidelné aktivity v proměnném kolektivu. Vedoucí družstva (zpravidla trenér) provede kontrolu splnění podmínek tak, že mu každý z účastníků před vstupem do haly předloží příslušný doklad / certifikát k nahlédnutí a vedoucí družstva tuto kontrolu splnění podmínek každým z účastníků zaznamená v protokolu o bezinfekčnosti obsahujícím jméno, příjmení a kontakt (telefonní číslo) účastníka, který předá pořadateli turnaje, který jej následně archivuje po dobu 30 dnů, ve které jej může na vyžádání předat orgánům provádějícím případné epidemiologické šetření pro potřeby tohoto šetření. Prokázání splnění podmínek je povinností účastníka zápasu - turnaje a pokud ji stanoveným způsobem neprokáže, nemůže se zápasu nebo turnaje zúčastnit a ani vstoupit do haly. Trenéři pravost předložených dokladů / certifikátů neověřují a ani nevybírají jejich originály nebo kopie - nemají k tomu zmocnění. (Část I., odst. 14, písm. c) a písm. d) a odst. 17 nařízení Ministerstva zdravotnictví vydaného jako Příloha Usnesení vlády České republiky č. 1037 ze dne 19. listopadu 2021 a pravidla pro zápasy a turnaje stanovená Českým florbalem) Podmínky, které musí účastníci zápasu nebo turnaje splnit:
    • Děti do 12 let věku neprokazují splnění žádných podmínek, nesmí však vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.
    • Mládež do 18 let věku prokazuje splnění podmínek certifikátem o negativním PCR testu provedeném nejdéle 7 dnů před prokázáním splnění podmínek nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19 pokud od poslední dávky očkování uplynulo nejméně 14 dnů nebo potvrzením o laboratorně zjištěném prodělání onemocnění covid-19 před max. 180 dny s uplynulou dobou izolace.
    • Osoby starší 18 let prokazují splnění podmínek certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19 pokud od poslední dávky očkování uplynulo nejméně 14 dnů nebo potvrzením o laboratorně zjištěném prodělání onemocnění covid-19 před max. 180 dny s uplynulou dobou izolace. Výjimku mají osoby, které se očkování podrobit nemohou, nebo které očkování podstoupily, ale očkování není dosud ukončené nebo od aplikace poslední dávky neuplynulo 14 dnů. Tyto osoby prokazují splnění podmínek certifikátem o negativním PCR testu provedeném nejdéle 7 dnů před prokázáním splnění podmínek.
  • OSTATNÍ - Ostatním osobám (divákům) nemusí být do hal jejich vlastníky nebo organizátorem zápasu či turnaje vstup umožněn. Pokud bude vstup do hal osobám jiným než jsou účastníci zápasu nebo turnaje umožněn, tak pouze osobám nevykazujícím klinické příznaky onemocnění covid-19, které prokáží splnění podmínek stejným způsobem, kterým prokazují splnění podmínek účastníci zápasu - turnaje. Platnost PCR testu je však v tomto případě pouze 72 hod. 

Nařízení Ministerstva zdravotnictví vydané jako Příloha Usnesení vlády České republiky č. 1037 ze dne 19. listopadu 2021

Informace Českého florbalu k pandemii koronaviru

PŘEHLED: SOUTĚŽE BĚŽÍ DÁL, TESTY ZŮSTÁVAJÍ JEN PRO MLÁDEŽ